18,700 تومان
سالانه
هاست SSD پربازدید 1 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
25,300 تومان
سالانه
هاست SSD پربازدید 2 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
31,000 تومان
سالانه
هاست SSD پربازدید 5 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
38,500 تومان
سالانه
هاست SSD پربازدید 7 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 7 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
44,000 تومان
سالانه
هاست SSD پربازدید 10 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
6,000 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 15 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
8,000 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 20 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
10,500 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 25 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
13,000 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 30 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
16,000 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 40 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود
18,000 تومان
ماهانه
هاست SSD پربازدید 50 گیگابایت
هاست پربازدید ابری SSD
فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
ram = 1250 MB
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
Entry Process = 35
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دیتابیس نامحدود
دامین اضافه نامحدود