0 تومان

100 مگابایت هاست ارزان حرفه ای تست
100 مگابایت هاست test
پاک شدن بعد از 3 روز
هاست SSD
امکانات حرفه ای
بکاپ روزانه R1soft
بدون SSL
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
حتما قبل از خرید قوانین را مطالعه کنید
سایر ویژگی های هاست های ارزان
8,000 تومان
سالانه
1 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 1 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
9,500 تومان
سالانه
2 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 2 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
12,000 تومان
سالانه
5 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 5 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
17,000 تومان
سالانه
10 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 10 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
20,000 تومان
سالانه
15 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 15 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
24,000 تومان
سالانه
20 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 20 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
28,000 تومان
سالانه
25 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 25 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
32,000 تومان
سالانه
30 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا 30 گیگابایت
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان
39,000 تومان
سالانه
نامحدود فضای هاست SSD ابری حرفه ای
هاست SSD
فضا نامحدود
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 8 MB
Ram = 768 MB
Entry process = 20
بکاپ روزانه R1soft
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان